Thông tư 05/2020/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/08/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại


Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Thông tư số 05/2020/TT-BTP có bố cục gồm 6 chương với 44 điều kèm theo 04 phụ lục về các loại biểu mẫu trong lĩnh vực Thừa phát lại.

Thông tư số 05/2020/TT-BTP quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại; bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm; tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại; trang phục Thừa phát lại; đăng ký vi bằng và cơ sở dữ liệu về vi bằng; kiểm tra tổ chức và hoạt động Thừa phát lại; chế độ báo cáo, sổ sách, biểu mẫu trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2020

Tìm hiểu thêm: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG - MỘT SỐ VIỆC CỤ THỂ CẦN LẬP VI BẰNG

  

Phụ lục I: Biểu mẫu về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Giấy đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề Thừa phát lại

TP-TPL-01

2

Giấy đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại

TP-TPL-02

3

Giấy đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại

TP-TPL-03

4

Giấy đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-04

5

Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-05

6

Nhật ký tập sự hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-06

7

Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-07

8

Đơn đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại

TP-TPL-08

9

Đơn đề nghị miễn nhiệm Thừa phát lại

TP-TPL-09

10

Đơn đề nghị bổ nhiệm lại Thừa phát lại

TP-TPL-10

11

Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại

TP-TPL-11

12

Quyết định cấp (cấp lại) Thẻ Thừa phát lại

TP-TPL-12

13

Giấy đề nghị cấp lại Thẻ Thừa phát lại

TP-TPL-13

14

Quyết định tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại

TP-TPL-14

15

Quyết định thu hồi Thẻ Thừa phát lại

TP-TPL-15

16

Giấy đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-16

17

Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-17

18

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-18

19

Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-19

20

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-20

21

Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-21

22

Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-22

23

Giấy đề nghị hợp nhất Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-23

24

Quyết định cho phép hợp nhất Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-24

25

Giấy đề nghị sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-25

26

Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-26

27

Giấy đề nghị chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-27

28

Hợp đồng chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-28

29

Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-29

30

Quyết định tạm ngừng hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-30

31

Mẫu biển hiệu của Văn phòng Thừa phát lại

TP-TPL-31


 Phụ lục II: Biểu mẫu về sổ trong Tổ chức và hoạt động Thừa phát lại

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Sổ theo dõi việc tống đạt

TP-TPL-S-01

2

Sổ theo dõi việc lập vi bằng

TP-TPL-S-02

3

Sổ đăng ký vi bằng

TP-TPL-S-03

4

Sổ theo dõi việc xác minh điều kiện thi hành án

TP-TPL-S-04

5

Sổ theo dõi việc thi hành án

TP-TPL-S-05

6

Sổ theo dõi việc sử dụng lao động

TP-TPL-S-06

 Phụ lục III: Biểu mẫu về nghiệp vụ của Thừa phát lại

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Hợp đồng dịch vụ tống đạt

TP-TPL-N-01

2

Biên bản giao giấy tờ, hồ sơ, tài liệu

TP-TPL-N-02

3

Biên bản niêm yết công khai

TP-TPL-N-03

4

Hợp đồng dịch vụ lập vi bằng

TP-TPL-N-04

5

Vi bằng

TP-TPL-N-05

6

Hợp đồng dịch vụ xác minh điều kiện thi hành án

TP-TPL-N-06

7

Quyết định xác minh điều kiện thi hành án

TP-TPL-N-07

8

Quyết định ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án

TP-TPL-N-08

9

Biên bản xác minh điều kiện thi hành án

TP-TPL-N-09

10

Đơn yêu cầu thi hành án

TP-TPL-N-10

11

Hợp đồng dịch vụ thi hành án

TP-TPL-N-11

12

Quyết định thi hành án

TP-TPL-N-12

13

Thông báo về việc thi hành án

TP-TPL-N-13

14

Biên bản về việc thi hành án

TP-TPL-N-14

15

Quyết định tạm đình chỉ thi hành án

TP-TPL-N-15

16

Thông báo tạm đình chỉ thi hành án

TP-TPL-N-16

17

Quyết định hoãn thi hành án

TP-TPL-N-17

18

Thông báo hoãn thi hành án

TP-TPL-N-18

19

Quyết định tiếp tục thi hành án

TP-TPL-N-19

20

Thông báo tiếp tục thi hành án

TP-TPL-N-20

21

Quyết định đình chỉ thi hành án

TP-TPL-N-21

22

Giấy báo

TP-TPL-N-22

23

Giấy mời

TP-TPL-N-23

24

Giấy triệu tập

TP-TPL-N-24

Phụ lục IV: MẪU TRANG PHỤC THỪA PHÁT LẠI 

Xem thêm:

1. Nghị định số 08/2020/NĐ/CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

2. Nghị định số 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2009/NĐ-CP

3. Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 của Chính phủ  quy định xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, Hôn nhân và gia đình, Thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

4. Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 07 năm 2009 quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh; phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát đối với hoạt động của Thừa phát lại.

5. Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội + Phụ lục kèm theo

Tin liên quan


Cùng Chuyên mục