Phiếu yêu cầu Lập vi bằng

Sau khi khách hàng Gọi điện trao đổi công việc liên quan đến việc Lập vi bằng và hẹn Thừa phát lại, trước khi tiến hành lập vi bằng thì Khách hàng Điền thông tin vào Phiếu Yêu cầu lập vi bằng theo Biểu mẫu dưới đây:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU YÊU CẦU LẬP VI BẰNG

Kính gửi:   VĂN PHÒNG THỪA PHÁT  LẠI ...........

I. Người yêu cầu lập vi bằng:

1.            Ông/ Bà .............................................. Sinh năm:.....................................

-               CMTND/CCCD số: ............................. cấp ngày: .....................................

Nơi cấp:.............................................................................................................

-               Hộ khẩu thường trú:...................................................................................

-               Điện thoại: .......................................... E-mail:.........................................

2.            Ông/ Bà .............................................. Sinh năm:.....................................

-               CMTND/CCCD số: ............................. cấp ngày: .....................................

Nơi cấp:.............................................................................................................

-               Hộ khẩu thường trú:...................................................................................

-               Điện thoại: .......................................... E-mail:.........................................

Hiện nay cả hai ông/ bà cùng có Hộ khẩu thường trú tại: ............................

.......................................................................................................................

Yêu cầu: Tiến hành lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi sau đây:

Lập “………………Biên bản giao nhận tiền…………………..”

Thời gian lập vi bằng: Ngày ……/……/2020

Địa điểm lập vi bằng: …………………………………………..

II. Các giấy tờ nộp kèm theo phiếu này gồm có:

1.            ................................................................................................................

2.             ...............................................................................................................

3.            ................................................................................................................

4.            ................................................................................................................

5.            ................................................................................................................

Tôi đề nghị cấp: ...........(…….) bản sao vi bằng

Thời gian nhận phiếu: …………………………, ngày ……/……./………

Người nhận phiếu

Ký, ghi rõ họ tên

Người nộp phiếu

Ký, ghi rõ họ tên

 


Cùng Chuyên mục